WEDSTRIJDREGLEMENT START IN HASSELT

Artikel 1 - Algemene bepalingen

1.1 Alle artikels die volgen zijn van toepassing op de actie “Start in Hasselt”.

1.2 De wedstrijd “Start in Hasselt”, zoals hierna verder beschreven, is een organisatie van VZW Centrummanagement Hasselt Handelt, vertegenwoordigd door mevrouw Karine Valy – voorzitter.

De wedstrijd komt tot stand dankzij de financiële inbreng en medewerking van: Stad Hasselt, Unizo Limburg, Growners, Quartier Bleu Retail, V.B. & Co Immo, Flexer, Financial Link, Villa Juris Advocaten, Hogeschool PXL, en Sirfish.

1.3 Door deelname aan de actie gaat de deelnemer automatisch akkoord met de inhoud van het wedstrijdreglement.

1.4 De wedstrijd “Start in Hasselt” wordt georganiseerd, begeleid en beoordeeld door een jury, samengesteld en aangeduid door VZW Centrummanagement Hasselt Handelt. De jury zal bestaan uit tenminste een afgevaardigde van de stad Hasselt, een afgevaardigde van UNIZO Limburg, een vertegenwoordiger van Quartier Bleu Retail, een vertegenwoordiger van Growners, een vertegenwoordiger van V.B. & Co Immo, een vertegenwoordiger van Flexer, en een vertegenwoordiger voor VZW Centrummanagement Hasselt Handelt.

Er kunnen extra experten worden aangetrokken om de voorstellen te beoordelen. De jury stelt zich neutraal en onafhankelijk op, waarbij ze geen familiaal of zakelijk verband mogen hebben met de deelnemers.

1.5 Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het concept, de inhoud en het project dat wordt ingediend in het kader van deze actie. Een aanvaard dossier houdt in geen geval een aanvaarding in van eventuele inbreuken inzake merken, octrooien, auteursrechten of andere schade die de deelnemer hiermee zou aanrichten ten opzichte van derden.

1.6 Aan deelname en opgave van de actie zijn mogelijk kosten verbonden. Eventuele kosten die de deelnemer maakt, zijn voor rekening van de deelnemer. De kosten kunnen dan ook in geen geval verhaald worden op de organisatie, de partners of de jury van de wedstrijd.

Artikel 2 – Voorwerp en doel van de wedstrijd

2.1 De wedstrijd heeft als doel om Hasselt als stad voor ondernemers kenbaar te maken en enkele nieuwe zaken aan te trekken in het kernwinkelgebied van Hasselt. Onder zaak verstaan wordt verstaan een handelszaak met de rechtstreekse verkoop van goederen aan consumenten, een horecazaak, een afhaalconcept, vrijetijdsbesteding, e-sports, … In totaal zijn er drie locaties waarvoor de deelnemer kan deelnemen. De deelnemer werkt een businessplan uit voor één of meerdere van deze panden. Het is de deelnemer daarbij toegestaan om voor meer dan één pand een plan uit te werken op voorwaarde dat deze wezenlijk verschillen van elkaar. Een deelnemer kan op het einde weliswaar slechts met één concept winnen.

2.2 De deelnemer kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn, en dient in geval van winst de handelszaak ten minste één jaar uit te baten. Ook franchise concepten zijn toegelaten, op voorwaarde dat ze op zelfstandige basis worden uitgebaat. Ondermeer volgende ondernemingen zijn uitgesloten van deelname: casino’s of aanverwante gokondernemingen, nachtwinkels, ketenzaken die niet door een zelfstandige kunnen worden uitgebaat en zaken die onderhevig zijn aan beschermende vestigingswetgeving. Deze lijst is niet limitatief.

2.3 De winnaar dient de gewonnen zaak gedurende minimaal één jaar uit te baten zoals uitgeschreven in het ingediende en winnende conceptvoorstel. Het uitbaten van een ander concept of het concept wijzigen tijdens het eerste jaar kan enkel gebeuren mits akkoord van VZW Centrummanagement Hasselt Handelt na uitvoerige motivatie.

2.4 De winnaar maakt gedurende één jaar aanspraak op het volgende pakket:

 • Huurprijsvermindering ter waarde van 75% gedurende eerste 3 maanden, 50% gedurende volgende 3 maanden, 25% gedurende de daaropvolgende 3 maanden;
 • Individueel startersadvies (via Unizo Limburg);
 • Ondersteuning bij de zoektocht naar personeel, de eerste aanwerving(en) en employer branding ter waarde van 9.000 euro (via Flexer);
 • Cursus digitale communicatie en sociale media op maat, ter waarde van 500 euro (via Hogeschool PXL);
 • Gratis boekhoudkundige diensten ten bedrage van 1.500 euro gedurende eerste jaar (via Financial Link);
 • Gratis juridisch advies ten bedrage van 1.500 euro gedurende eerste jaar (via Villa Juris Advocaten);
 • Gratis communicatieadvies, branding, logo opmaak, ten bedrage van 5.000 euro (via Sirfish)

Het volledige starterspakket is te raadplegen in de engagementsverklaring die de partners hebben ondertekend.

Het pakket wordt uitgegeven door de organisatie en haar partners, en kan niet gewijzigd worden door de winnaar. De prijzen in het pakket worden steeds onder vorm van dienstverlening overgemaakt aan de winnaar, en kunnen nooit worden omgezet naar een financiële compensatie. Het prijzenpakket staat steeds op naam van de winnaar. Deze kan dit pakket niet overdragen aan derden. Diensten die niet worden gebruikt tijdens het eerste jaar gaan verloren, zonder dat hier recht op compensatie mogelijk is. Indien het prijzenpakket ontoereikend is, dan zullen bijkomende investeringen door de winnaar zelf worden betaald.

Artikel 3 – Deelnemingsvoorwaarden

 3.1 De deelnemers moeten op het moment van indienen voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Wettelijk bekwaam zijn;
 • Niet in staat van faillissement of onvermogen zijn;
 • Geen schuld hebben aan de fiscus of sociale zekerheid;
 • Een blanco strafregister hebben, model 1 (te bewijzen door het voorleggen van een uittreksel, model 1 van maximum 6 maanden oud);
 • In het bezit zijn van de nodige attesten en diploma’s om de onderneming te mogen uitbaten en een ondernemingsnummer te kunnen verkrijgen.

3.2 Om deel te nemen moet een kandidaat:

 • Het volledige ingevulde aanmeldingsformulier naar eer en geweten indienen via het formulier op de website www.startinhasselt.be
 • Een gemotiveerde beschrijving van het idee en concept hebben ingediend, zoals aangegeven op het aanmeldingsformulier op de website www.startinhasselt.be, mits automatische goedkeuring van het wedstrijdreglement bij het indienen van het idee/concept (te consulteren op de website)
 • Voldaan hebben aan alle deelnemingsvoorwaarden uit artikel 3.1 uiterlijk bij de deadline van de wedstrijd, zijnde 31 augustus 2021 om 12u.

Het niet voldoen aan deze voorwaarden kan leiden tot schorsing van de wedstrijd.

3.3 De persoonsgegevens dienen correct en volledig te zijn. Onvolledige of onjuiste gegevens leiden automatisch tot uitsluiting van de wedstrijd. De ontvangen data zijn onderhevig aan de wet op de privacy en zullen dus niet worden doorgegeven aan andere organisaties behalve de partijen die mee de wedstrijd organiseren.

3.4 De kandidaten houden zich gedurende de volledige wedstrijd ter beschikking voor het beantwoorden van eventuele vragen of het verschaffen van extra informatie betreffende hun dossier. Ze verbinden zich er ook toe zich vrij te houden voor een collectieve persvoorstelling van de kandidaten of andere promotionele activiteiten van de organisatie.

 Artikel 4 – De wedstrijd

 4.1 De wedstrijd loopt van 1 juni tot 31 augustus 2021. Een kandidaat moet zich via de website aangemeld hebben voor 26 juni 2021 om kans te maken op verdere selectie.

4.2 De wedstrijd verloopt in verschillende fases:

 • Eerste fase 1 juni – 26 juni: gedurende de eerste fase kunnen alle kandidaten zich inschrijven door het invullen van een aanmeldingsformulier zoals in de vorige artikels bepaald. Het pand kan ook bezocht worden tijdens deze periode, in samenspraak met de eigenaar.
 • Tweede fase 26 juni – 1 juli: tijdens de tweede fase worden de ingediende concepten grondig geëvalueerd door de jury die er een aantal uit selecteert volgens originaliteit en slaagkansen. De geselecteerde deelnemers krijgen een mail dat ze verder gaan in de wedstrijd en ze een businessplan moeten uitwerken.
 • Derde fase 2 juli – 22 augustus: de geselecteerde deelnemers krijgen de tijd om hun concept uit te werken tot een grondig uitgewerkt businessplan en haalbaarheidsstudie.
 • Vierde fase 23 augustus – 31 augustus: tijdens de laatste fase worden alle geselecteerde concepten voorgesteld en kiest de jury er drie concepten uit die met de prijzenpot aan de haal gaan. De kandidaten die het niet halen worden per mail verwittigd en er wordt samen met hen gekeken of en hoe ze toch hun onderneming kunnen opstarten.

4.3 De criteria aan dewelke de ingediende dossiers worden beoordeeld zijn als volgt:

 • De slaagkansen van de onderneming: de mate waarin het concept rendabel en leefbaar is, welke de groeikansen zijn en het potentieel dat aanwezig is in de onderneming;
 • Originaliteit van het concept: de mate waarin het concept van de onderneming vernieuwend, origineel en innovatief is voor de stad Hasselt;
 • Meerwaarde voor Hasselt: de mate waarin de onderneming een positief beeld geeft aan de stad Hasselt en het winkelgebied in dewelke het terecht komt.

4.4 De resultaten worden als volgt bekend gemaakt:

 • De geselecteerde kandidaten die na fase 1 verdergaan in de wedstrijd worden per mail verwittigd dat ze een businessplan moeten uitwerken om voor te stellen aan de jury tussen 23 augustus en 31 augustus. De uiteindelijke winnaar wordt telefonisch verwittigd.
 • De kandidaten die het niet halen, worden per mail verwittigd na iedere fase. De winnaar wordt bekend gemaakt op de website www.startinhasselt.be na afloop van de wedstrijd.

 Artikel 5 – Rechten en plichten van de winnaar

5.1 De winnaar doet alles, na winst van de wedstrijd, om zijn zaak zo snel mogelijk op te starten, zoals het voorzien in alle wettelijke verplichtingen (aanvragen ondernemingsnummer, afsluiten noodzakelijke verzekeringen,…). Ten laatste op 15 september 2021 dient de winnaar officieel van start te gaan met de uitbating van de onderneming.

 5.2 Gedurende de eerste 6 maanden na afloop van de wedstrijd houdt de winnaar zich ter beschikking voor eventuele promotionele activiteiten in het kader van de wedstrijd.

5.3 Na afloop van de wedstrijd, stopt de rechtsverhouding tussen de organisatie van de wedstrijd en de winnaar. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om tot een overeenkomst te komen met de eigenaar van het pand om zijn onderneming verder te kunnen uitbaten op hetzelfde adres.

Artikel 6 – Slotbepalingen

6.1 De organisatie van ‘Start in Hasselt’ draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade berokkent door één van de kandidaten. Alle kosten en verbintenissen die één van de kandidaten maakt zijn volledig ter hunne laste en kunnen niet op de organisatie of de partners verhaald worden.

6.2 Indien de organisatie van de wedstrijd wordt stopgezet, door welke reden dan ook, vervallen alle rechten van de kandidaten of winnaar per onmiddellijk. Ook bij uitsluiting van een deelnemer vervallen alle rechten van de deelnemer aangaande de wedstrijd. Overeenkomsten of verbintenissen die volgen uit deze wedstrijd ten laste van de organisator komen te vervallen.

6.3 Rechten van deze wedstrijd worden uitgeschreven op naam van de kandidaat en zijn niet overdraagbaar.

6.4 Bij misbruiken of niet naleven van dit reglement kan de organisatie beslissen om de deelnemer uit te sluiten of de wedstrijd stop te zetten.